TRMICKÝ ŽIVÝ BETLÉM 27.12.2005Vypravěč Na sv. Jana jsme se sešli před naším kostelem, kde jsme se mohli zúčastnit hraného divadla o betlémských událostech před 2000 lety. Vypravěči, kteří celé divadlo doprovázeli svým slovem, se důsledně drželi přesných historických dat, proto také jediní text četli, narozdíl od ostatních účastníků hry, kteří své role profesionálně nastudovali a přednášeli spatra.


kulisa

Krásná kulisa zobrazovala v pozadí výstavnost a velikost (trochu nehistoricky) Betléma Ježíšovy doby. Bystřejší divák zde mohl odkrýt rysy tehdejšího hlavního města Palestiny - Jeruzaléma.


Josef v Betlémě

Ubohý Josef usilovně hledá příbytek, kam by se mohl se svou manželkou, která už už očekává narození dítěte. Nicméně jeho snažení vyznívá naprázdno. šichni odmítají přijmout do svého domu mladou rodinu.
zákoník

Zákoník jako zástupce tehdejšího betlémského duchovenstva nemá žádný čas zabývat se problémy chudé rodiny, která nutně potřebuje střechu nad hlavou. Musí studovat stará biblická proroctví, která hovoří o příchodu Mesiáše.JesleNakonec se Josefovi přeci jen podaří získat přízeň jedněch dobrých lidí a může se se svou těhotnou manželkou uchýlit do chudé stáje. A je už opravdu načase, protože za několik málo chvil Maria porodí malého synáčka. Podle již dřívějšího upozornění anděla Gabriela mu dává jméno Ježíš, což znamená: Hospodin je spása
AndělNa nedalekých pastvinách pokojně spí u malého ohýnku skupina pastýřů.
Jen jeden z nich je vzhůru a dohlíží na ohradu, v níž odpočívá celé stádo oveček. A náhle - podivuhodné zjevení - před jeho očima se zjevuje nebeský anděl v zářivě bělostném rouchu. Rychle, pastýři, vstávejte! Dnes v noci se vám v Betlémě narodil tolik očekávaný spasitel! V chudé stáji v jeslích naleznete malé dítě, jděte se mu rychle poklonit! Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

PastýřiA milí pastýři se s velikou radostí dávají na cestu, vždyť nejsou od městečka Betléma daleko. Naladí své nástroje - housle, basu, dudy, kytaru a za zvuku krásných veselých chvalozpěvů pochodují do Betléma.


Malý pastýř

Jeden z nejmenších pastýřů se nějak zatoulal. Ptá se na cestu všech lidí, které potká a tak bezděčně dál rozšiřuje zvěst o narozeném Mesiáši. Přináší malému Ježíškovi vzácný dárek - malého beránka.

Stáj
Anděl je vede až k betlémské zvířecí stáji. Zde se zastavuje u jeslí, a kyne jim směrem k dítěti. Celý chudý příbytek se rozzáří bělostným světlem.
3 královéZ dalekého slavného východního království přicházejí 3 nádherně oblečení králové. Nesou s sebou královské dary: zlato, kadidlo a myrhu. Nebeská hvězda je dovedla až do této zapadlé vesničky k nenápadným chudým jeslím. Padají ve vší své honosnosti před nově narozeným dítětem na kolena a poklonou mu vzdávají čest a demonstrují svou podřízenost. Ctí v tomto novorozeněti samotného Boha -  Krále všech králů.MariaA ještě jeden pohled na ústřední postavy celého nesmrtelného příběhu: Maria a její dítě Ježíš.